НАРЪЧНИК - УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

Добре е да знаем повече истини, но наистина важното е да заживеем по-истински!

(Девиз, съзвучен с М.И.Р.)

ОСОБЕНОСТИ НА ИНФОРМИРАНЕТО В ТОЗИ МОДУЛ

1. То е есенциално, т.е. съдържа повече основни моменти от важните за живота неща и по-малко теоретични и детайлно обяснителни постановки. Тъй като в интернет има или твърде "тежки" инфосправочници, като Уикипедия, или пък портали с доста хаотични линкове и материали, считаме, че изграждането на едно място, което да е общодостъпно и да бъде систематично поднесено, е много важно.

2. Тъй като много хора ще се интересуват от подробности в точно определени сектори, Учебникът като цяло не се утежнява с детайлите, а се ползват широко препратки към Речника, Приложенията, Координатите и други места в този сайт, както и директно към ключови места в нета.

3. Материалът е предвиден за ползотворно безплатно самообучение от и до известна степен., Стилът е умерено достъпен, т.е. ще свърши работа при условие, че интелигентността е поне наближаваща средната и общата информираност не е прекалено ниска.

4. Разделите включват инфо според една приблизителна насоченост (въпреки преплитащите се по тематика въпроси), според преобладаващите смислови "центрове на тежестта"; в уводните бележки към всеки от тях има съответни пояснения. Специфични за този учебник са разделите "Входна есенция" - с изходните позиции, основните термини и "топ линкове" - най-важни препратки за светкавично информиране; и "Изходна есенция" - с обобщени изводи и препоръки.

5. Модулът е отворен за усъвършенстване: съдържанието му подлежи на обсъждане и се приемат предложения за промени в различни отношения. Използвайте директната форма за мнения, въпроси и предложения; или нашите електронни адреси. Изискванията за публикациите са в сектор "Проектът". Там са обяснени и основите на самия проект М.И.Р. и някои особености на ориентирането в сайта.

ОБЗОР НА ОСНОВНИТЕ РАЗДЕЛИ

ВХОДНА ЕСЕНЦИЯ. В този раздел се обясняват особеностите на този Наръчник - като общи цели, принципи, подбор на материала, терминология и др.
ПОМОЩ СЕГА. Касае кратки и непосредствено приложими указания за поведение при основни спешни проблеми - медицински, битови, транспортни, при особени обстоятелства и т.н. (От друга страна, антикризисната предварителна подготовка е разгледана в битовие подраздел на раздела "Човек".)
ИЗРАЗ. Поставя основите на информационните науки, с думи, символи и невербални; включва различните изразни средства, критериите за правилно съответствие, основи на езикознанието, математиката и изкуството.
ПРИРОДА.  Разглежда основните положения от науки като физика, химия, биология и екология. Фундаменталните разработки са представени кратко, главно с оглед по-доброто разбиране на тяхното приложно значение.
ЧОВЕК. Основен раздел за здравето и успеха в живота на всеки отделен индивид.  Въвежда основните термини и описва важните аспекти в медицината - анатомия, патология, психология, предпазване и лечение на по-важните заболявания с разнообразни физикални, диетични, билкови, лекарствени, психотепаревтични, козметични и други методи и средства. Освен това тук спадат професионалното ориентиране и ориентирането в основните битови проблеми, както и общия смисъл на жизнения път.
ОБЩЕСТВО.       Включва психология и култура на взаимоотношенията, важните принципи и методи на възпитанието и обучението, върховите постижения, ръководните стилове и др. От друга страна, скицирани са материалните и организационни особености на цивилизацията, икономиката в микро- и макромащаби, историята, настоящите и очертаващите се бъдещи актуалности пред човечеството.
БИТИЕ. Отразява науката за светогледа - като общи понятия, различни схващания и свързаните с тях особености на начина на живот и специални практики.  Накратко са споменати и специалните методи за светогледна диагностика, както и сложните проблеми на социално-светогледните взаимодействия.
ИЗХОДНА ЕСЕНЦИЯ. Обобщава, въз основа на цялостното съдържание на Наръчника, определени изводи и съответни предложения за промени, в индивидуален план и по отношение на различно мащабни обществени групи.

Към основните раздели - Израз, Природа, Общество и Битие - има идеи на следващ етап да бъдат включени и примерни задания за преговор, прилагане и доразвиване на наученото.

Прегледайте и другите подраздели на настоящия раздел, където има сведения, които ще Ви помогнат да се ориентирате по-добре в целия последващ материал!

Наръчник